ugurturk
Prof. Dr. Uğur TÜRKMEN
KİŞİSEL BİLGİLER:
E-mail uturkmen@aku.edu.tr
İş Adresi: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü
İş Telefonu: +90 (272) 2165896
Fakülte: Devlet Konservatuvarı
Bölüm: Müzik
Ana Sanat Dalı: Yaylı Çalgılar
ÖĞRENİM DURUMU:
İlkokul: Cumhuriyet İlkokulu, Kütahya
Ortaokul: Kılıçarslan Lisesi, Kütahya
Lise: Kılıçarslan Lisesi, Kütahya
Lisans: Uludağ Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü, Bursa
Yüksek Lisans: Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya
Doktora: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü, Bolu
BİLDİĞİ YABANCI DİLLER:
İngilizce
YÜKSEK LİSANS TEZİ:
Türk Halk Müziği’nde Kanon ve İmitasyon Yoluyla Çok Seslilik Üzerine Bir Araştırma.
DOKTORA TEZİ: :
Mesleki Müzik Okullarındaki Orkestra Derslerinde Orkestra Düzenlemeleri Yapılmış Halk Ezgilerinin Kullanılabilirliğine Yönelik Öğretmen ve Öğrenci Tutumları.
YAYIMLARI:
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. Türkmen, U., “Duyuşsal Becerilerin Gelişmesi ve Çalmaya Yönelik Motivasyon Artmasında CD Kaydı yapılmış Keman Eserlerinin Etkisi”, UHMAD, Uluslararası Hakemli Müzik Araştırmaları Dergisi, Sayı 1, Cilt 01,Sayfa No: 30-43 İlkbahar Dönemi, 2014,
 

2. Türkmen, U. “Mesleki Müzik Eğitimi Veren Kurumların Şehir ve Sanat İlişkisindeki Rolü “İhvan-ı Musiki Toplantıları Örneği” Dergi Adı : NWSA-FINE ARTS, YIL 2012, CİLT 7, SAYI 4, (01.10.2012)Seri ve ISSN Numarası : (D) – ISSN1308 7290

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

1. Türkmen, “İcracı Gözüyle Şehir ve Sanat İlişkisinde Ihvan-ı Musiki Toplantılarının Rolü” V. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu” Hilton Garden Inn, 29-31 Mayıs 2014, Kütahya

 

 2. Türkmen, U., Yıldız, F. “Makamsal Dizlerde Yazılmış Ezgilerin Kuramsal Uygulamalı Analizi” IV. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu” Dumlupınar Üniversitesi, 6-8 Haziran 2013, Kütahya

3. Türkmen, U. “Kütahya Müziğindeki Değişimler 1938-2012 Karşılaştırması” Karadeniz Teknik Üniversitesi 1. Uluslararası Müzik Araştırmaları Sempozyumu” 16-19 Ekim 2012, Trabzon

4. Türkmen, U.,“Ses Yoksa Müzikal Algıda Mı Yok. 4.33’ü Algılamak.” III. Uluslar arası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya Hilton Garden Inn, 24-26 Mayıs 2012

5. Adar, Ç., Türkmen, U., “Bir Öğretmen Gözüyle Müzikte Simge, Kod, İşaret ve Anlam” İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, Müzikte Temsil/Müziksel Temsil Sempozyumu, İstanbul, 19-22 Ekim 2010

 

6. Türkmen, U. “The Roles Of Institutions That Give Vocational Musical Education In Cultural Evolution And Development Of The Society” 19th Internatıonal Kodaly Symposıum, The Karol Szymanowskı Academy Of Musıc In Katowıce- Poland, August 10-17-2009

 

7. Türkmen, U., “ Home Concervatories-Gezeks, Abstract Cultural Heritages And Their Contributions To Musical Education ” International Conference on Intangible Heritage ” Pico Island-Azores, Portugal , 30 May-01 June 2009

 

8. Türkmen, U., Baş, M., “Müzik Eğitimcilerinin Müzik Yetenek Sınavlarında Portfolyoların Uygulanabilirliğine Yönelik Tutumlarının Gri İlişkisel Analiz Tekniği Kullanarak Değerlendirilmesi” The First International Congress Of Educational Research” Çanakkale-1-3 May 2009

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

1.      Türkmen, U “Cemil Rasim’in İlk Mekteplere Adlı Çocuk Şarkıları Kitabının Analizi”, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27 (1), 133-151, (2014)

2.        Türkmen, U. “Konservatuvar Eğitimine Sosyolojik Bakış” Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt XV-Sayı 2, Aralık  (2013)

3.      Türkmen, E., Türkmen, U.“Müziksel Değişim ve Dönüşüm 1945–1946 Akbaba Dergisi Örneği” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 32.Sayı Cilt I Nisan 2012, DPUJSS NUMBER 32, VOL. I, APRIL 2012 Sayfa 35-50

4.                  Tutuş, Y., Türkmen,U., “Nota Musiki Mecmuasının Tanıtımı ve Bu Dergide Yer Alan Alaturka Keman Dersleri Makale Dizisinin İncelenmesi”,  Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,  Cilt XIII-Sayı 2, Aralık  (2011)

5.      Türkmen, U., “Çocuğun Bireysel Toplumsal ve Kültürel Gelişiminde Amatör Müzik Eğitiminin Yeri Problemleri ve Çözüm Önerileri”, İlköğretim Online 9 (3), 960-970, 2010, (online), http://ilköğretim-online.org.tr

6.      Akkor, H.Ö., Türkmen, U., “Kontrbas Eğitiminde Çağdaş Türk Müziği Eserlerinin Yeri ve DeğerlendirilmesiUludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XXII (2), 2009, 605-622

7.      Türkmen, U., Adar, Ç., “Türkiye’de Türk Müziği Nazariyatı ve Solfej Dersine Yönelik Öğretmen  ve Öğrenci Tutumlarının İncelenmesi” Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, Sayı 3, ISSN:1308-1659, www.keg.aku.edu.tr (2009)

8.      Türkmen, U., “30 Ağustos-Kocatepe Konulu Marş ve Türkü Dağarcığı” Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,  Cilt X-Sayı 2, Ağustos  (2008)

9.      Türkmen, U., “Türk Müziğinde Çokseslilik Tartışmaları” Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,  Cilt IX- Sayı 1, Haziran (2007)

10.    Türkmen,U.,“Mesleki Müzik Okullarındaki Orkestra Derslerinde Orkestra Düzenlemeleri Yapılmış Halk Ezgilerinin Kullanılabilirliğine Yönelik Öğretmen ve Öğrenci Tutumları, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,  Cilt VIII- Sayı 2, Haziran (2006)

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

1. Türkmen, U., “Günümüz Konservatuvarları ve Konservatuvarlardaki Öğretim

Etkinliklerine Yönelik Eğitimci Görüşleri”, 90. Yıl Müzik Kongresi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 5-8 Kasım 2014, Afyonkarahisar

 

2. Türkmen, E., Türkmen, U., Akbaba Dergisi Örnekleminde Cumhuriyet Dönemi Müzik Politikalarında Türk Müziği Algısı, 90. Yıl Müzik Kongresi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 5-8 Kasım 2014, Afyonkarahisar

3. Yıldız, F., Türkmen, U. 3.“Konservatuvar Eğitimcilerinin Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Müzik Bölümlerine Yönelik Görüşleri” Ulusal Güzel Sanatlar Sempozyumu, Sözlü Bildiri, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, 16-17.04.2012

4. Türkmen, U., Hüzünle Sevginin Harmanlandığı Bir Yürek Din Adamı, Müzikolog, Derlemeci, Bestekâr Ve Eğitimci Vartabed Gomidas” Niğde Üniversitesi X.Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu” 25-27 Nisan 2012

5. Türkmen, U., “Müzikle İlgili Disiplinler Arası Çalışmalara İlişkin Akademisyen Tutumlarındaki Değişim Ve Gelişimlerin Değerlendirilmesi” II. Ulusal Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya, 26-29 Mayıs 2011

6. Türkmen, U., “Büyük Menderes’in Yanıbaşında Müzik Eğitimcisi Olmak-Müzik Eğitimi Mitoloji İlişkisi, 9. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 15-17 Aralık 2010

7. Akkor, Ö., Türkmen,U. “Kontrbas Eğitiminde Çağdaş Türk Müziği Eserlerinin Yeri ve Değerlendirilmesi” 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun,23-25 Eylül 2009

8. Türkmen, U., ”Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çocuk Şarkıları Bestelemeye İlişkin Tutum ve Davranışları” VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,2-4 Mayıs 2008

9. Türkmen,U., “Devlet Konservatuvarları Lisansüstü Eğitimlerinin Değerlendirilmesi ve Bir Model Program Önerisi” III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu-Anadolu Üniversitesi, 17-20 Ekim 2007

10. Türkmen, U., “Mesleki Müzik Eğitimi Veren Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümlerinde Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Frustrasyonlar” XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla, 2006

11. Türkmen, U., “Mesleki Müzik Okullarındaki Orkestra Derslerinde Orkestra Düzenlemeleri Yapılmış Halk Ezgilerinin Kullanılabilirliğine Yönelik Öğretmen ve Öğrenci Tutumları” XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla, 2006

12. Türkmen,U., “Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümlerinde Verilmekte Olan Keman Eğitimi Dağarcığı Üzerine Düşünceler Öneriler” Pamukkale Üniversitesi Ulusal Müzik Sempozyumu, Denizli, 2006

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Davetli Konuşmacı Olarak Sunulan Bildiriler

 

Türkmen, U., “Ulusaldan Evrensele Arguvan Ezgileri”, 2. Ulusal Arguvan Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Konser Salonu, 31 Ekim-01 Kasım 2009, ANKARA

Türkmen, U., “Halk Eğitiminde Toplumun Değişim ve Gelişiminde Bilimsel ve Sanatsal Çalışmaların Yeri ve Önemi-Kütahya Güzel Sanatlar Derneği Çalışmaları”, Hisarlı Ahmet ve Kütahya Türküleri Sempozyumu, Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi, Kütahya, 09 Ocak, 2009.

 

Türkmen, U., “17. Asır Dini Türk Musikisi ve Evliya Çelebi’nin Görüşleri” Sun’ullah Gaybi ve Kütahya’da Hayat Sempozyumu (V), Kütahya Kültür Sarayı, 24 Mayıs 2008, KÜTAHYA

 

 

Ulusal Kitaplar ve Kitaplarda Bölümler

 

Ulusal Kitaplar ve Kitaplarda Bölümler/CD Yayınları

1. Türkmen, U. “ Uluslararası Marsyas Kültür Sanat ve Müzik Festivali-Beş Yılın Ardından” Dinar Belediyesi Yayınları, Sözkesen Matbaacılık, Ankara.

2. Türkmen, U. “Gelincik Tarlası-Genişletilmiş 2. Basım” Üniversite Kitapevi, Sözkesen Matbaacılık, Ankara, 2014.

 

3. Türkmen, U., “Gül Kokusu Var”, Dinar Belediyesi Yayınları, Sözkesen Matbaacılık, Ankara, 2014

 

4. Türkmen, U., “Hisarlı Ailesi”, Kütahya Belediyesi Yayınları, Çağrı Ofset Matbaacılık, Kütahya, 2013

 

5. Türkmen, U., Güler, K. Kütahya Sanatçıları, Ekspres Matbaası, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Kültür Yayınları No3:Kütahya, 2013

6Türkmen, U. Vd. Okul Öncesinde Müzik Eğitimi II, Ünite 3-Ünite 4, ÜniteAçıköğretim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı, TC. AnadoluÜniversitesi Yayını No:2834, Açıköğretim Fakültesi Yayını No:1792, Eskişehir, 2013

7Türkmen, U. Vd. Okul Öncesinde Müzik Eğitimi I, Ünite 1-Ünite 2, ÜniteAçıköğretim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı, TC. AnadoluÜniversitesi Yayını No:2614, Açıköğretim Fakültesi Yayını No:1582, Eskişehir, 2012

8. Türkmen, U., Birlikte Söyleme ve Çalma İçin Dağarcık I (II. Baskı) , Kocatepe Akademi Yayınevi, Afyonkarahisar,2012

9. Türkmen, U., Birlikte Söyleme ve Çalma İçin Dağarcık II, Kocatepe Akademi Yayınevi, Afyonkarahisar,2012

10. Türkmen, U., Sevgi Çiçekleri Çocuk ve Gençlik Şarkıları V Demet (CD-KİTAP),Kocatepe Akademi Yayınevi, Afyonkarahisar,2012

11. Türkmen, U., Adar, Ç. “İbrahim Selman Coşgun-Ney’in Akordu Bozuk”Üniversite Kitapevi, Sözkesen Matbaacılık, Ankara, 2010

 

12. Türkmen, U., ve Diğerleri “Müzik Edebiyatında Kocatepe Büyük Taarruz”,Atatürk Ve Büyük Taarruz Kahramanlarına Armağan, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, Yayın No:78, Sayfa: 307-351, Afyonkarahisar, 2010

 

13. Türkmen, U., “Müzik Eğitimcileri ve Müzikseverler İçin Gelincik Tarlası”Ekspres Matbaası, Kütahya,2007

 

14. Türkmen, U., “Sevgi Çiçekleri Çocuk Ve Gençlik Şarkıları V DEMET” Ekspres Matbaası, Kütahya, 2007

15. Türkmen, U., “Birlikte Söyleme ve Çalma İçin Dağarcık”, Ekspres Matbaacılık, Kütahya, 2003

16. Türkmen, U., Aydoğan, A., “Sevgi Çiçekleri IV Çocuk ve Gençlik Şarkıları”Ekspress Matbaası, Kütahya, 2003

 

17. Türkmen, U., Aydoğan, A., “Sevgi Çiçekleri III Çocuklar ve Gençler İçin Şarkılar” Ekspress Matbaası, Kütahya, 2001

 

18. Türkmen, U.,Güyer, B., “Sevgi Çiçekleri Çocuk Şarkıları II” Yurt Renkleri Yayınevi, Ankara, 2000

 

19. Türkmen, U.,Göğer, F. “Sevgi Çiçekleri Çocuk Şarkıları I” Önder Matbaacılık Ltd. Şti. Niğde, 1999

20. Türkmen, U., Vural, A.“Müzik Rehberi”, Elma Ofset Matbaacılık, Niğde, 1996

21. Türkmen, U., “Notalarıyla Niğde Türküleri, , Elma Ofset Matbaacılık, Niğde, 1996

22. Türkmen, U., “İki Keman ve Çello İçin Türküler” Tolunay Yayıncılık,Niğde, 1996

23. Türkmen, U.,Çubuk,Z. “Yaylılar İçin Düzenlenmiş Ezgiler”, Elma Ofset Matbaacılık, Niğde, 1996

EDİTÖRLÜKLER

24. Türkmen, U. I. Uluslararası Marsyas Kültür Sanat ve Müzik Festivali Sempozyum Kitabı, Renksel Reklamcılık San. Tic. Ltd. Şti. Dinar, 2011

 

25. Türkmen, U., I. Uluslararası Marsyas Kültür Sanat ve Müzik Festivali Sempozyum Özet Kitapçığı, Renksel Reklamcılık San. Tic. Ltd. Şti. Dinar, 2010

 

26. Türkmen, U., “Hisarlı Ahmet ve Kütahya Türküleri Sempozyum Kitabı ”Ekspres Matbaası, Kütahya, 2009

CD KAYITLARI

 

27Keman Eğitim Dağarcığı Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, ASC Müzik Yapım Dağıtım (Kitap-CD)

 

28. Sevgi Çiçekleri Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Hızlı Destek Projesi, ASC Müzik Yapım Dağıtım Kitap-CD)

 

29. Sevgi Çiçekleri Çocuk ve Gençlik Şarkıları-CD, Kocatepe Yayınları, 2013

 

30 Gül Kokusu Var, Süleyman Uysal Besteleri, Dinar Belediyesi Kültür Yayınları, 2013

ASC Müzik Yapım Dağıtım

 

Popüler Meslek Dergilerinde Yayınlar

 

 

2009, Mart, 2009, Cilt 9, Sayı 1, “Konservatuvarların Yapılanma Sorunları Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Yapılanma Çalışmaları” Üniversite ve Toplum Dergisi, www.universite-toplum.org

 

2008, Yaz, “Müzik Eğitimcilerinin Fikir Paylaşımları Çalıştayı” Müzed, 18.Sayı, Ankara

 

2007, Sonbahar “Adil Vural Hocamız” Müzed, 17. Sayı, Ankara

 

1999, “Sevgi Çiçekleri Kitabı Üzerine” Sevda Cenap And Vakfı Müzik Dosyası, Ankara

 

1996, Kasım “Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Yan Alan Müzik Dersleri” Orkestra Aylık Müzik Dergisi, Ankara

 

1996, Haziran “Evet! Daha Birinci Sınıf ve İdil Biret’e Bir Dinleti” Orkestra Aylık Müzik Dergisi, Ankara

 

1996, Nisan “Müzik Öğretim Metotları ve Müzik Terbiyesi” Orkestra Aylık Müzik Dergisi, Ankara

 

1996, Şubat “Niğde Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü ve İlk Konser” Orkestra Aylık Müzik Dergisi, Ankara

 

YÜRÜTTÜĞÜ DERSLER:
Müziksel İşitme Okuma ve Yazma Öğretim Yöntem ve Stratejileri
Solfej
Araştırma Yöntemleri
Seminer
21 Aralık 2015, Pazartesi 4083 kez görüntülendi