AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

DEVLET KONSERVATUVARI

(AKO) ALİMOĞLU KOCATEPE AKADEMİK ORKESTRA YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1- Birimin amacı,  Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Alimoğlu Kocatepe Akademik Orkestrasının nitelikli çalışmalar yapması ve bu yolla Üniversitemize, Afyon ili ve bölgesine ulusal ve evrensel nitelikte müzikler icra ederek katkıda bulunmasıdır.

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü’ne bağlı Alimoğlu Kocatepe Akademik Orkestra’nın örgütlenmesi, çalışmaları, görevlilerin yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümlülükleri kapsar

Çalışma Alanı

Madde 3- Birimin faaliyet konuları şunlardır.

a) Düzenli konserler planlamak, gerçekleştirmek ve koordine etmek

b) Üniversite öğrencileri, çalışanları ve Afyonkarahisar halkını ulusal ve evrensel çok sesli müziğin önemli eserleriyle buluşturmak,

c) Yeni ve özgün sanatsal eserler oluşturmak, denemeler yapmak ve bunları sunmak,

d) Ulusal ve uluslararası sanatçılar, topluluklar, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak. Ulusal ve uluslararası festival, bilgi şöleni ve atölye çalışmalarına katılarak Oda Orkestrasının sanatsal üretimlerini ve yenilikçi yapısını tanıtmak

e) Festival ve atölye çalışmaları düzenleyerek üniversitemizi ve Afyonkarahisar ilini tanıtmak

f) Kendi içinden çıkaracağı farklı müzik toplulukları ile (düo-trio vb) sanatsal hizmetlerde bulunmak

g) Her yılsonunda faaliyet raporları hazırlamak

Madde 4- Teşkilat

a) Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulu Başkanı, Artistik Direktör, Halkla İlişkiler Sorumlusu, Finans Yöneticisi, Sponsor Şirket Temsilcileri, Partner kuruluş temsilcileri, Orkestra Menajeri, Yönetim Kurulu Sekreteri (yönetim kurulu üyesi değildir)

b)Yönetim Kurulu Başkanı ( YKB ) : Orkestranın tüm sanatsal etkinliklerinden ve idari işlerinden sorumludur. YKB belirli zamanlarda toplanan YK na başkanlık ederek, kurumun idari işlerini yönetir. Kurum vizyonunun belirlenmesi konusunda yapılan çalışmaları yöneterek, kurumun idari ve sanatsal olarak işlemesini temin eder. Kurumun idari ve sanatsal birimleri YK ‘nda temsil edilir.

c) Artistik Direktör (AD) : Orkestranın tüm sanatsal etkinliklerinden birinci derecede sorumludur.  Repertuar seçimi, orkestranın konserlere hazırlanması, konser performansları, konuk şef ve solistlerin belirlenmesi görevlerindendir.  Orkestranın sanatsal kalitesinin en üst düzeye çıkması için gereken çalışmaları yapar. Orkestranın çalıştırılması, konserlerin hazırlanması, seçilen repertuarın uygulanması konusunda tüm sorumluluk orkestra AD’e aittir. AD kendi bünyesinde bulunan Orkestra Sanat Kurulu’na başkanlık eder.Orkestra menajeri, başkemancılar ve grup şefleri birinci derecede AD’ye bağlı olarak çalışırlar.

d) Orkestra Sanat Kurulu: Orkestranın sanat kurulu Orkestra yönetim kurulu başkanı ve orkestra AD tarafından oluşturulur. Gerekli görüldüğü takdirde orkestra menajeri, başkemancıları ve de çalgı temsilcilerinden (grup şefleri) oluşur.

e) Orkestra Menajeri: Kurumlar arası ve orkestra iç bünyesindeki tüm koordinasyonu sağlar. AD ile orkestra arasındaki idari ve sanatsal konuların iletişimini üstlenir ve alınan kararların gerekli yerlere bildirilmesini ve uygulanmasını takip eder. Orkestra’nın prova zaman çizelgesinin belirlenmesi, bildirilmesi, uygulanması ve disiplini konusunda yetkilidir. Ayrıca orkestra için yapılacak tüm harcamalardan AD gözetiminde birinci derecede sorumludur. Bu harcamalar orkestra üyelerinin ücretlerinin, gerekirse yol ve konaklama giderlerinin, prova ve konser esnasında ihtiyaç duyulan beşeri giderlerin (su, çay, kahve vb. sandviç, kurabiye vb.) ödenmesi, orkestraya araç gereç alımı, mekânsal çalışmalar ve konser salonlarının (gerekirse kiralarının ödenmesi) vb pek çok konuyu kapsar. Doğrudan AD’ye bağlı çalışır.

f) Arşiv Görevlisi: Orkestranın konser programları saptandıktan sonra notaların sipariş edilmesi, mevcut kütüphaneden temini, çoğaltılması, orkestra elemanlarına ulaştırılması, prova/konser zamanlarında notaların düzenli olarak arşivden alınıp geri konulması, orkestra hakkında tüm yazılı materyalin toplanıp arşivlenmesi birincil görevleridir.  Orkestra Menajeri’ne doğrudan bağlıdır.

g) Sahne Amiri: Prova ve konser mekânında sahnenin kurulumu ve toplanması, sahne arkası ihtiyaçların temin ve takibiyle sorumludur.  Orkestra Menajeri’ne bağlıdır.

h) Başkemancı: Orkestra üyelerinin disiplininden doğrudan sorumlu olup AD denetimi doğrultusunda orkestrayı oluşturur. Topluluğun performans kalitesinden orkestra şefinden sonra sorumludur.  Provalardan önce ya da provalar esnasında gerek görüldüğü takdirde grup çalışmalarını düzenler. Başkemancı, orkestranın grup şeflerini saptamakta ve onları alt-bölümlere ayırma konusunda tam yetkilidir.  AD'ye doğrudan bağlıdır.

ı) Tüzel Kurucu Sponsor Şirket Temsilcileri: Sponsor şirketlerin tayin etmiş olduğu kişidir. Bu kişi gerektiğinde söz konusu şirketler ile orkestra arasındaki iletişimin sağlıkla yürümesini ve kurumlar arası isteklerin orkestra yönetimine iletilmesini sağlar. YK gerekli gördüğü takdirde yönetim kurulu toplantılarına davet edilir.

i) Partnerler: Orkestranın her türlü gereksinimini doğrudan maddi kaynak sağlamadan karşılayan kişi ve/veya tüzel kişilik ya da kurumları kapsar.  Öğrencilerini staj ya da benzeri etkinliklerde bulunabilmeleri için gönderen eğitim kurumlarından, isim bahsi karşılığında ücretsiz program basan, ya da ilan veren, kişi/şirket, sayfa ya da ekranlarını orkestraya açan tüm medya kuruluşlarına kadar geniş bir yelpazeyi içerir.

j)Halkla İlişkiler Sorumlusu: Alimoğlu Kocatepe Akademik Orkestra’nın yapacağı sanatsal çalışmaların basın, görsel ve işitsel medya kanalıyla geniş kitlelere ulaşmasını sağlar. Ayrıca orkestranın tüm yazılı materyalinin ( afiş, program, basın bildirisi vs ) basımı, tasarımı konusunda Yönetim Kurulu Başkanı’na bağlı olarak çalışır.

Yürürlük

Madde 5- Bu yönerge, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü’nün onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 6- Bu yönerge hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü yürütür.

18 Eylül 2017, Pazartesi 2110 kez görüntülendi